Top Level

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
SP
1
42342
120
10000000
2
D1
120
10000000
3
_TenGiNhi_
120
10000000
4
Heo
120
10000000
5
ZjTi
120
10000000
6
_Mit
120
10000000
7
1st_Fox
120
10000000
8
HaAnh
120
10000000
9
TieuNamDe
120
9996147
10
GaRung
120
9869312
11
Z1
120
9589601
12
GTS__TT
120
9495094
13
Hanxiluly
120
8601974
14
winter
120
7980011
15
Lunaria
120
7921951
16
phuthuy_nhac
120
7557306
17
Thais
120
7475177
18
Queen_Sama
120
7288484
19
Anh__Toan___
120
6561437
20
_Anh___Toan_
120
6185863